เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 นักเรียนสายชั้น อนุบาล 2 และ3 นับการเคลือบฟลูออไรด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *